برگزاری مراسم عروسی و نامزدی

نامزدی چیست؟

شاید برای برخی از افراد، جوانان و نوجوانان این سوال پیش آید که واقعا نامزدی چیست؟ .
نامزدی به دورانی گفته می شود که پس از توافق دو نفر برای ازدواج با یکدیگر در آینده، آغاز می شود. دوران نامزدی قبل از ادواج، بهترین زمان برای آشنایی دو طرف با یکدیگر، روحیات، خلق و خو و ویژگی های فردی می باشد.
دوران نامزدی، بهترین زمان برای دست یابی به مشترکات و شناخت هرچه بیشتر نقاط قوت و ضعف فردی است که در آینده قصد ازدواج با آن را داریم. دختر و پسر به صورت توافقی می توانند مدتی را در دوران نامزدی سپری نمایند و پس از آن نیز با برگزاری یک مراسم عروسی وصلت خود را همیشگی و ابدی کنند.

 
۹۹۹